เข้าสู่ระบบ
 

ประเภทของรายวิชา:


ง 30236 : การประดิษฐ์ธูป

อาจารย์: จุฑามาศ เมฆเจริญ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


ง 33101 : การงานอาชีพโครงงานประดิษฐ์

ครู: จุฑามาศ เมฆเจริญ


ง 30240 : การประดิษฐ์ของชำร่วย1

อาจารย์: สุชีลา คล้ายชม


ง 33101 : งานธุรกิจ ม. 3

ครู: ดารา พรสมบุญ

รายวิชาการงารอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ) รหัส ง33101สาระพื้นฐาน จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  80คาบ/ปี ขาดไม่เกิน 16 คาบ เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้เรื่ององค์กรธุรกิจ การซื้อขายสินค้าและบริการ การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การจัดเก็บเอกสาร การจัดทำงบประมาณและบันทึกบัญชีเงินสด การสร้างเงินออม  การฝาก การถอน การโอนเงินฝากธนาคาร การจัดการเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานอาชีพ  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการเขียนโครงงานขั้นตอนการวางโตรงงาน หัวข้อต่าง ๆที่จำเป็นในการเขียนโครงงาน

จุด


ง 31101 : การงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ ม.1

ครู: นางจริยา ลิ้มโสภาธรรม

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


ง 31101/2 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

ครู: บุญสนอง ชูวิไล

ศึกษาความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและการช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวเข้าใจวีธีการขั้นตอนกระบวนการทำงานบ้าน และการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้เหมาะ  และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นคุณค่าของการทำงาน มีกิจนิสัยในการทำงาน และทำงานด้วยความประณีตรอบ ปลอดภัยและสะอาด


ง 30234 : ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ม.1

ครู: potjana chochai

ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า


ง 32101 : งานช่าง

ครู: thiti punsupapol

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)