เข้าสู่ระบบ
 

ประเภทของรายวิชา:


พ 40218 : สุขศึกษาและพลศึกษา(แฮนด์บอล)

ครู: นายวิทูล นาคน้ำ

      ศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  หลักการ  รูปแบบการเคลื่อนใหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนนำหลักการทางวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาแฮนด์บอล  ตามกฎกติกา  ความปลอดภัย  กลวิธีการเล่น  และการแข่งขัน

      ยอมรับ  และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬาแฮนด์บอล  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฏ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา  ชื่นชมสุนทรียภาพในการเล่น  การดู  และการแข่งขันเป็นประจำสม่ำเสมอ

      มีความรู้  ความเข้าใจ  รู้จักวางแผน  เลือกปฏิบัติปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางจิต   และสมรรถภาพทางกลไก  โดยใช้กีฬาแฮนด์บอลเป็นสื่อเพื่อให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางกาย ทางจิตที่ดี


พ 40219 : ว่ายน้ำ 1 ว่ายน้ำ 2

ครู: VOOTI KREAWSARATEE

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ว่ายน้ำเป็นวิชาที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป


พ 41102 : สุขศึกษา

ครู: chuchart mongkolwai

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค วิเคราะห์บทบาท และความรับผิดชอบตนเอง


พ 42101 : สุขศึกษา ม.5

ครู: sarinya sangsawang

คำอธิบายรายวิชา พ42101

            ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

         เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อสร้างวิถีชีวิติที่ดี มีสุขภาพดี รู้และเข้าใจ การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมทางเพศได้เหมาะสม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่าของการหลีกเลี่ยงและการป้องกันตนเองจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


พ 43101 : สุขศึกษา ม.6

ครู: venus sujaritwibool

      การพัฒนาการของร่างกายที่ดี  มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์  จึงต้องมีการส่งเสริมและดูแล  และความรู้ในกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางเพศ  การวางแผนด้านสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  การมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย  การวางแผนครอบครัวและชีวิต  การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งในฐานะเพื่อนและสถานะอื่นๆ  มีค่านิยมที่ดีในสัมพันธภาพทางเพศ  โดยตระหนักในค่านิยม  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย   ทำให้เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)